Informacje dla rodziców


11.06.2018 r. 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów w Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”): 

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej, 39-105 Gnojnica 268 reprezentowany przez dyrektora Piotra Janowskiego.

2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

b) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Miejski w Ropczycach, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.

5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły, (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punkcie 3b wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: m. in. brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 


 

 14.11.2017 r. 

Wywiadówka

5 grudnia 2017 r.  godz. 1630

  Program:

- spotkanie z przedstawicielem Policji

- część ogólna

- spotkanie z wychowawcami


 

4.09.2017 r. 

Wywiadówka

12 września 2017 r.  godz. 1630

   


                                                 

27.08.2017 r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Przedszkole: 1 września 2017 r., godz. 900

szkoła Podstawowa i Gimnazjum: 4 września 2017 r. 

                                                     Msza Św. -godz. 800

                                                     apel w szkole - godz. 900