KOMUNIKAT

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gnojnicy Dolnej

w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

 

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 informuję:

 1. Do publicznych przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat (dzieci sześcioletnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym).
 2. Procedura rekrutacji rozpoczyna się złożeniem przez rodziców wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z harmonogramem (wnioski muszą być podpisane przez oboje rodziców z wyjątkiem sytuacji szczególnych).
 3. Dzieci przyjmowane są do przedszkola według kryteriów podstawowych (określonych w Ustawie Prawo Oświatowe) oraz kryteriów dodatkowych (określonych przez Radę Miejską w Ropczycach).
 4. Liczba miejsc w przedszkolu jest ograniczona (maks. do 25 dzieci w grupie).
 5. Rodzic może złożyć jednocześnie wnioski do 3 różnych przedszkoli (w takim przypadku należy wskazać we wniosku, we właściwym miejscu kolejność wyboru).
 6. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Ropczyce mogą być przyjęte do przedszkola tylko w sytuacji posiadania wolnych miejsc po zakończonej już rekrutacji
 7. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi oświadczeniami będzie dostępny w sekretariacie przedszkola od dnia 14.02.2022 r. lub na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: Rekrutacja.

Harmonogram rekrutacji

 • Złożenie wniosku: 14.02.2022r. – 4.03.2022r. do godz. 15.00.

                   Dokumenty potwierdzające potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków określonych w kryteriach:

                   niepełnosprawność dziecka lub rodzeństwa, lub rodziców,

                   wielodzietność rodziny (3+),

                   samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

                   objęcie dziecka pieczą zastępczą,

                   zatrudnienie/studia stacjonarne rodzica/rodziców.

 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola: 11.03.2022 r. do godź. 15.00.
 • Potwierdzenie przez rodzica woli zapisania dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane: 16.03.2022r. – 18.03.2022r. do godz. 15.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola: 22.03.2022r. do godz. 12.00.

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone w sytuacji posiadania wolnych miejsc w przedszkolu, w terminie: 18 – 22.07.2022. r.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola

Oświadczenia do wniosku

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do PP

 

 

Deklaracja kontynuacji